Baner Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4 w ZSP Nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu w roku szkolnym 2017/18

Od roku szkolnego 2017/2018 proponujemy

LO - 3-letnie
klasa

Technikum - 4-letnie
kształcące w zawodzie

Szkoła Branżowa - 3-letnia
kształcąca w zawodzie

humanistyczna - językowa

matematyczno-przyrodnicza

technik ekonomista

technik handlowiec

technik spedytor

sprzedawca
 


Liceum Ogólnokształcące - 3-letnie

KLASA HUMANISTYCZNA - JĘZYKOWA (z językiem angielskim)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

od klasy I - język angielski
od klasy II - geografia, wiedza o społeczeństwie lub język polski, język niemiecki

Proponowane przedmioty uzupełniające:

 • kultura krajów anglojęzycznych
 • edukacja prawna
 • warsztaty dziennikarskie
 • kultura języka

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski

Nauka w klasie umożliwia rozwój uzdolnień lingwistycznych. Wszystkie zajęcia językowe odbywają się w grupach. Absolwenci posiadają umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie, poszerzają swoją wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych, a tym samym znacznie zwiększają swe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w krajach Unii Europejskiej. Ponadto uczniowie tej klasy mogą realizować rozszerzony program z geografii i wiedzy o społeczeństwie lub z języka polskiego i języka niemieckiego. Daje to możliwość kontynuowania nauki nie tylko na kierunkach filologicznych ale również na kierunkach prawno-administracyjnych i dziennikarskich, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, politologii, lingwistyce, psychologii, medioznawstwie, kulturoznawstwie, filmoznawstwie, teatrologii i pokrewnych.


Przy rekrutacji do klasy I będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
język polski, język angielski, geografia, matematyka.KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

od klasy I - matematyka / język angielski
od klasy II - fizyka, informatyka lub biologia, chemia

Proponowane przedmioty uzupełniające:

 • podstawy eksperymentu fizycznego
 • geogebra (wykorzystanie technologii informacyjnej w matematyce)
 • dietetyka
 • elementy farmakologii i kosmetologii

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski

Nauka w tej klasie dla grupy uczniów interesujących się przedmiotami ścisłymi umożliwia rozwijanie zdolności i wnioskowania. Jest propozycją skierowaną do uczniów interesujących się naukami ścisłymi, uczniów o dociekliwych i kreatywnych umysłach. Będzie to bowiem okazja do udziału, między innymi, w zajęciach z zakresu programowania i tworzenia stron internetowych a także wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej w matematyce (geogebra). Uzupełnieniem programu są zajęcia z podstaw eksperymentu fizycznego, wycieczki do Centrum Nauki Kopernik oraz udział w wykładach Ta klasa jest propozycją dla wszystkich przyszłych studentów informatyki, matematyki, fizyki, telekomunikacji, elektroniki, architektury, mechatroniki, robotyki, automatyki, geodezji i kartografii, ekonometrii, ekonomii i pokrewnych.

Natomiast dla grupy uczniów chcących poszerzać zainteresowania przyrodnicze daje możliwość uczestnictwa w zajęciach badających procesy związane z funkcjonowaniem organizmów, z ich budową i poznawaniem złożoności otaczającego środowiska. Ciekawym uzupełnieniem programu są zajęcia z zakresu dietetyki, farmakologii i kosmetologii, organizowane wycieczki przedmiotowe oraz zajęcia warsztatowe we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Biocentrum Edukacji Naukowej w Warszawie. Ta klasa jest propozycją dla wszystkich przyszłych studentów na kierunkach: medycyna, farmacja, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biochemia, dietetyka, kosmetologia, chemia, biologia, biotechnologia, nanotechnologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, logopedia, AWF, WAM, ochrona środowiska, ekologia i pokrewne.

W klasie matematyczno-przyrodniczej przy rekrutacji do klasy I będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, biologia.

Technikum - 4-letnie

TECHNIKUM - kształcące w zawodzie technik ekonomista

 1. Nauka w technikum trwa 4 lata i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik ekonomista.
 2. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
  • geografia
  • język angielski lub matematyka
 3. Języki obce nauczane w Technikum:
  • język angielski
  • język niemiecki
  • język rosyjski
 4. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnym oraz ekonomicznym. Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik ekonomista, takich jak:
  • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - koniec II semestru klasy drugiej,
  • Prowadzenie rachunkowości - po I semestrze klasy czwartej.
 5. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista zdobywa umiejętności z zakresu:
  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • obliczania podatków,
  • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
  • prowadzenia rachunkowości,
  • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
  W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności z rachunkowości, analizy ekonomicznej, obsługi programów ekonomiczno-finansowych, sporządzania biznesplanów, profesjonalnej obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, zasad kultury i etyki zawodu.
 6. Absolwent tej szkoły może być zatrudniony na stanowiskach administracyjno-biurowych (w tym kadrowo-płacowych) i finansowo-księgowych we wszystkich podmiotach gospodarczych (w bankach, urzędach skarbowych, działach finansowych firm, księgowości, biurach podatkowych, instytucjach ubezpieczeniowych, centrach logistycznych) oraz kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich.
 7. Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach oraz instytucjach spełniających kryteria placówek szkoleniowych typowych dla pracy technika ekonomisty. Umożliwiają one uczniom poznanie specyfiki zawodu i nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, ułatwiających podjecie zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
  Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej technikum będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, geografiaTECHNIKUM - kształcące w zawodzie technik handlowiec

 1. Nauka w technikum trwa 4 lata i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik handlowiec.
 2. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
  • geografia
  • język angielski
 3. Języki obce nauczane w Technikum:
  • język angielski
  • język niemiecki
  • język rosyjski
 4. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnym oraz ekonomicznym i handlowym. Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik handlowiec:
  • Prowadzenie sprzedaży - pod koniec klasy trzeciej.
  • Zarządzanie działalnością handlową - po I semestrze klasy czwartej.
 5. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec zdobywa umiejętności z zakresu:
  • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży;
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacja transakcji kupna i sprzedaży;
  • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
  • organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
  • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.
  W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności analizy rynku, badania potrzeb konsumentów, z towaroznawstwa i organizacji pracy w punktach sprzedaży, działań marketingowych, prawa cywilnego i handlowego, nowoczesnej rachunkowości.
 6. Absolwent tej szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy na takich stanowiskach jak: referent ds. zaopatrzenia, referent ds. sprzedaży, referent ds. obsługi klienta, kupiec, akwizytor, specjalista ds. zaopatrzenia, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. obsługi klienta, zastępca kierownika działu handlowego, kierownik działu handlowego, organizator obsługi sprzedaży internetowej, przedstawiciel handlowy i telemarketer, a także zorganizowania i prowadzenia własnej firmy handlowej oraz kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich.
 7. Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach oraz instytucjach spełniających kryteria placówek szkoleniowych typowych dla pracy technika handlowca. Umożliwiają one uczniom poznanie specyfiki zawodu i nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, ułatwiających podjecie zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
  Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej technikum będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, geografia

TECHNIKUM - kształcące w zawodzie technik spedytor

 1. Nauka w technikum trwa 4 lata i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik spedytor.
 2. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
  • geografia
  • język angielski
 3. Języki obce nauczane w Technikum:
  • język angielski
  • język niemiecki
  • język rosyjski
 4. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnym oraz specjalistycznym (z zakresu transportu i spedycji). Są przygotowani do matury oraz zewnętrznego egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik spedytor:
  • Organizacja i nadzorowanie transportu - pod koniec klasy trzeciej.
  • Obsługa klientów i kontrahentów - po I semestrze klasy czwartej.
 5. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor zdobywa umiejętności z zakresu:
  • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
  • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.
  W zakresie przedmiotów zawodowych uczniowie nabywają umiejętności z zakresu transportu i spedycji, przewozu ładunków, organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, obsługi działalności spedycyjnej, prawa transportowego, obsługi programów komputerowych transportowo-spedycyjnych, sporządzania biznesplanów, profesjonalnej obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, zasad kultury i etyki zawodu.
 6. Transport i spedycja należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych, agencjach celnych, urzędach pocztowych, firmach kurierskich, w przedsiębiorstwach zajmujących się eksportem i importem, we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane wyroby oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe. Ma też możliwości zorganizowania i prowadzenia własnej firmy spedycyjno-transportowej oraz kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów licencjackich i magisterskich.
 7. Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach oraz instytucjach spełniających kryteria placówek szkoleniowych typowych dla pracy technika spedytora. Umożliwiają one uczniom poznanie specyfiki zawodu i nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, ułatwiających podjecie zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
  Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej technikum będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, geografia
Absolwenci Technikum kontynuują kształcenie na kierunkach pokrewnych lub zbliżonych do wyuczonego zawodu, takich jak

 • ekonomia,
 • finanse i rachunkowość,
 • informatyka w biznesie i ekonometria,
 • marketing i zarządzanie,
 • administracja i gospodarka przestrzenna,
 • spedycja i transport oraz logistyka.

Wybór powyższych zawodów umożliwia podniesienie mobilności i zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia, a uzyskane kwalifikacje są poszukiwane na regionalnym i lokalnym rynku pracy.


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - kształcąca w zawodzie sprzedawca

 1. Nauka w Szkole Branżowej I stopnia trwa 3 lata.
 2. Języki obce nauczane w szkole: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.
 3. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym oraz handlowym. Są przygotowani do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sprzedawca: - Prowadzenie sprzedaży - pod koniec klasy trzeciej.
 4. Szkoła zapewnia dla uczniów praktyki zawodowe.
 5. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca zdobywa umiejętności z zakresu:
  • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży;
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacja transakcji kupna i sprzedaży;
  • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
  • organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
  • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.
  Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowanie, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówieni składane przez nabywców, inkasuje należności za sprzedane produkty, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje zakupionych towarów, przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach, współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży, współpracuje w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku, informuje o warunkach sprzedaży zawiera transakcje sprzedaży, sporządza faktury za towary, przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży, zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.
 6. Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia może być zatrudniony jako: sprzedawca, kasjer, kasjer - sprzedawca, handlowiec, przedstawiciel handlowy, doradca czy też konsultant. Absolwent szkoły zawodowej może także otworzyć własne przedsiębiorstwo handlowe.

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może podwyższać swoje kwalifikacje i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki zarówno z egzaminów maturalnych jak i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.


W Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2016 wysokie miejsce zajęła nasza szkoła. Uczniowie liceum utrzymali swoją dotychczasową pozycję, zajmując 43 miejsce w województwie łódzkim. Szczególnie cieszą wyniki uczniów technikum, którzy uzyskali 112 miejsce w kraju, 8 w województwie łódzkim i 1 w powiecie łowickim.
Ponadto w Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników nasi uczniowie zostali sklasyfikowani na 73 miejscu w kraju, a w Rankingu według Zawodów uczniowie kształceni w naszej szkole w zawodzie technik handlowiec zajęli 9 miejsce w kraju. Technikum zostało uhonorowane tytułem "Srebrnej Szkoły 2016".


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, osiągając liczne sukcesy na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Starosty Łowickiego i Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego.

Lp.Typ szkołySymbol oddziałuPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczania profil/zawódJęzyki obcePrzedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
1Liceum OgólnokształcąceLO-A od klasy I -
język angielski
od klasy II -
geografia, wos
lub j. polski, j. niemiecki
język angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski,
język angielski,
geografia,
matematyka
LO-B od klasy I -
matematyka / j. angielski
od klasy II -
fizyka, informatyka
lub biologia, chemia
język angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski,
matematyka,
język angielski,
biologia
2 TechnikumTEtechnik ekonomista
geografia,
j. angielski lub matematyka
język angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski,
język angielski,
matematyka,
geografia
THtechnik handlowiec
geografia,
język angielski
język angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski,
język angielski,
matematyka,
geografia
TStechnik spedytor
geografia,
język angielski
język angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski,
język angielski,
matematyka,
geografia
3 Szkoła Branżowa I stopniaSBSsprzedawcajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjski-

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4 w ZSP Nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu w roku szkolnym 2017/18

» Powrót do aktualności «